PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM ĐIỀN
Video hướng dẫn Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 02.09.2019 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130295501THCS Cẩm Hưng http://thcscamhung.camgiang.edu.vn 88 6,497 6 0 6 8 50 1 13 1,038,348
230295502THCS Ngọc Liên http://thcsngoclien.camgiang.edu.vn 57 6,325 4 1 2 4 46 4 8 6,602,879
330295503THCS Lương Điền http://thcsluongdien.camgiang.edu.vn 26 2,481 11 7 10 14 4 2 12 1,434,220
430295504THCS Cẩm Giàng http://thcscamgiang.camgiang.edu.vn 39 5,404 6 4 4 4 4 2 21 1,136,447
530295505THCS Kim Giang http://thcskimgiang.camgiang.edu.vn 139 4,477 4 6 9 6 5 5 13 961,455
630295506THCS Thạch Lỗi http://thcsthachloi.camgiang.edu.vn 63 3,770 14 4 4 4 4 7 1 759,769
730295507THCS Cẩm Sơn http://thcscamson.camgiang.edu.vn 29 5,036 27 6 10 8 4 4 9 532,966
830295508THCS Cẩm Hoàng http://thcscamhoang.camgiang.edu.vn 204 8,628 33 74 305 4 4 6 52 1,859,081
930295509THCS Cẩm Định http://thcscamdinh.camgiang.edu.vn 167 7,035 6 4 4 4 4 6 21 747,819
1030295510THCS Cẩm Vũ http://thcscamvu.camgiang.edu.vn 96 4,149 5 4 5 4 4 2 22 1,012,127
1130295511THCS Cẩm Văn http://thcscamvan.camgiang.edu.vn 45 5,377 32 4 4 4 4 4 19 1,065,973
1230295512THCS Đức Chính http://thcsducchinh.camgiang.edu.vn 13 1,665 1 0 0 4 1 2 20 764,845
1330295513THCS Cao An http://thcscaoan.camgiang.edu.vn 54 8,131 82 38 119 6 7 5 11 1,338,433
1430295514THCS Lai Cách http://thcslaicach.camgiang.edu.vn 48 5,245 10 5 8 4 4 3 25 974,383
1530295515THCS Cẩm Đoài http://thcscamdoai.camgiang.edu.vn 146 5,792 8 4 6 4 4 1 5 890,774
1630295516THCS Cẩm Đông http://thcscamdong.camgiang.edu.vn 42 5,650 83 31 96 16 6 3 7 4,246,186
1730295517THCS Tân Trường http://thcstantruong.camgiang.edu.vn 415 7,036 67 8 61 86 17 4 20 4,714,795
1830295518THCS Cẩm Phúc http://thcscamphuc.camgiang.edu.vn 101 7,584 13 31 16 4 5 2 8 1,419,187
1930295519THCS Cẩm Điền http://thcscamdien.camgiang.edu.vn 105 6,543 16 4 5 4 4 2 16 744,428
2030295520THCS Nguyễn Huệ http://thcsnguyenhue.camgiang.edu.vn 354 5,338 198 2 35 23 7 2 28 5,524,055
2130295401TH Cẩm Hưng http://thcamhung.camgiang.edu.vn 40 4,393 0 0 17 0 3 1 9 3,660,668
2230295402TH Ngọc Liên http://thngoclien.camgiang.edu.vn 94 5,365 33 3 10 71 4 2 12 3,792,303
2330295403TH Lương Điền http://thluongdien.camgiang.edu.vn 64 9,009 34 10 50 15 8 1 2 3,752,503
2430295404TH Cẩm Giàng http://thcamgiang.camgiang.edu.vn 48 2,591 33 3 20 70 3 2 8 3,637,177
2530295405TH Kim Giang http://thkimgiang.camgiang.edu.vn 98 6,415 35 4 2 95 3 4 9 3,643,983
2630295406TH Thạch Lỗi http://ththachloi.camgiang.edu.vn 84 4,186 40 5 71 74 14 3 4 3,567,286
2730295407TH Cẩm Sơn http://thcamson.camgiang.edu.vn 44 5,216 33 0 19 70 4 2 3 3,553,235
2830295408TH Cẩm Hoàng http://thcamhoang.camgiang.edu.vn 152 9,255 16 0 4 6 3 5 11 3,616,945
2930295409TH Cẩm Định http://thcamdinh.camgiang.edu.vn 81 5,686 17 3 36 21 44 4 14 3,715,553
3030295410TH Cẩm Vũ http://thcamvu.camgiang.edu.vn 78 7,349 33 0 19 70 3 3 20 3,792,579
3130295411TH Cẩm Văn http://thcamvan.camgiang.edu.vn 43 6,909 0 9 25 72 36 4 7 3,669,846
3230295412TH Đức Chính http://thducchinh.camgiang.edu.vn 119 5,267 36 0 0 70 3 2 1 3,804,264
3330295413TH Cao An http://thcaoan.camgiang.edu.vn 79 8,609 34 14 40 70 4 1 5 3,824,977
3430295414TH Lai Cách 1 http://thlaicach1.camgiang.edu.vn 45 4,370 33 0 20 70 3 4 8 3,903,112
3530295415TH Lai Cách 2 http://thlaicach2.camgiang.edu.vn 86 2,556 33 1 20 70 3 3 1 3,630,200
3630295416TH Cẩm Đoài http://thcamdoai.camgiang.edu.vn 91 6,027 33 4 0 12 19 7 14 3,649,267
3730295417TH Cẩm Đông http://thcamdong.camgiang.edu.vn 84 4,460 103 5 75 2 3 1 13 3,801,070
3830295418TH Tân Trường http://thtantruong1.camgiang.edu.vn 249 5,014 33 4 33 1 3 4 1 3,866,019
3930295419TH Cẩm Phúc http://thcamphuc.camgiang.edu.vn 69 6,068 33 4 20 70 3 7 9 3,805,638
4030295420TH Cẩm Điền http://thcamdien.camgiang.edu.vn 91 5,990 4 1 1 0 10 3 7 3,696,444
4130295421TH Tân Trường 2 http://thtantruong2.camgiang.edu.vn 214 5,363 34 5 67 88 8 1 5 3,666,576
4230295301MN Cẩm Hưng http://mncamhung.camgiang.edu.vn 7 0 11 1 1 0 6 3 2 130,512
4330295302MN Ngọc Liên http://mnngoclien.camgiang.edu.vn 11 0 11 1 1 0 6 1 2 130,542
4430295303MN Lương Điền http://mnluongdien.camgiang.edu.vn 16 0 12 1 1 0 6 1 1 129,788
4530295304MN Cẩm Giàng http://mncamgiang.camgiang.edu.vn 15 0 12 0 233 0 6 1 1 118,671
4630295305MN Kim Giang http://mnkimgiang.camgiang.edu.vn 7 0 12 1 1 0 6 1 2 124,030
4730295306MN Thạch Lỗi http://mnthachloi.camgiang.edu.vn 27 0 12 1 1 0 6 1 3 135,541
4830295307MN Cẩm Sơn http://mncamson.camgiang.edu.vn 19 0 11 1 1 0 6 1 4 131,722
4930295308MN Cẩm Hoàng http://mncamhoang.camgiang.edu.vn 12 0 12 1 1 0 6 1 1 117,532
5030295309MN Cẩm Định http://mncamdinh.camgiang.edu.vn 31 0 12 1 1 0 6 2 5 190,252
5130295310MN Cẩm Vũ http://mncamvu.camgiang.edu.vn 14 0 11 1 1 0 6 1 3 194,748
5230295311MN Cẩm Văn http://mncamvan.camgiang.edu.vn 16 0 12 1 1 0 6 1 1 112,263
5330295312MN Đức Chính http://mnducchinh.camgiang.edu.vn 20 0 12 1 1 0 6 2 3 185,540
5430295313MN Cao An http://mncaoan.camgiang.edu.vn 55 0 11 1 1 0 6 3 11 182,700
5530295314MN Lai Cách http://mnlaicach.camgiang.edu.vn 26 0 11 2 10 0 6 3 1 207,348
5630295315MN Cẩm Đoài http://mncamdoai.camgiang.edu.vn 21 0 11 1 1 0 6 1 1 116,328
5730295316MN Cẩm Đông http://mncamdong.camgiang.edu.vn 26 0 12 1 1 0 6 20 3 134,201
5830295317MN Tân Trường http://mntantruong.camgiang.edu.vn 24 0 25 1 1 0 6 1 2 135,738
5930295318MN Cẩm Phúc http://mncamphuc.camgiang.edu.vn 12 0 12 1 1 0 6 3 1 125,366
6030295319MN Cẩm Điền http://mncamdien.camgiang.edu.vn 16 0 12 1 1 0 6 1 1 116,388
   Tổng số4,559232,2611,5103311,5181,232486179542118,537,025